ÚOCHB

Skupina Lubomíra Rulíška

Teoretická bioanorganická chemie
Vědecká skupina
Seniorská
PHYS cluster

O naší skupině

Mnohé biochemické reakce v živých organismech jsou katalyzovány metaloproteiny, které se díky tomuto faktu řadí mezi základní stavební bloky přírodních procesů. Téměř žádný z těchto procesů by v nepřítomnosti katalyzátoru (metaloproteinu) za normálních fyziologických podmínek fakticky neprobíhal. Přítomnost iontu kovu je nutná téměř ve všech oxidačně-redukčních procesech, ve spinově zakázaných reakcích a v tzv. „obtížně proveditelných“ reakcích jako jsou štěpení (či vznik) velmi pevných vazeb N≡N, O=O či C–H. Netřeba zmiňovat, že tyto reakce lze nalézt v tak základních biologických procesech, jakými jsou fotosyntéza či dýchání. Zcela pochopitelně bylo v několika posledních desetiletích vyvinuto nesmírné úsilí směřované k porozumění funkci a struktuře metaloproteinů. Zatímco experimenty (lze zmínit např. rentgenovou strukturní analýzu, rozličné spektroskopické techniky či elektrochemii) hrají nezastupitelnou roli v prvotních krocích zkoumání daného metaloenzymu, výpočetní metody teoretické a kvantové chemie je postupně doplňují a to především možností poskytnout často jednoznačné přiřazení strukturní a energetické charakterizace daného metaloproteinu či alespoň jeho aktivního místa, a to v libovolném kroku enzymové reakce. Spojením a porovnáním (korelací) experimentálních a teoretických dat lze pak plně popsat reakční mechanismus studovaného metaloproteinu. To nejen umožnuje pochopit fyzikálně chemické principy těchto biologických dějů, ale zároveň přispívá k pochopení specifity vazby iontů kovů v biomolekulách. Jednoho dne tak možná budeme znát odpověď na jednu z ústředních otázek (nejen) bioanorganické chemie: „Proč si příroda vybrala ten který iont kovu pro příslušný chemický či biologický děj?

image